ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥ

ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΕΝΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

SYSTATTableCurve2D
Commercial
Επαγγελματική άδεια
1050.00 €
Academic
Ακαδημαϊκή άδεια
750.00 €
Upgrade from version 11 & 10.x ONLY
Αναβάθμιση ΜΟΝΟΝ από έκδοση 11 ή 10.x
520.00 €
Upgrade from versions 7, 8 and 9
Αναβάθμιση από εκδόσεις 7, 8 και 9
750.00 €
Upgrade from versions 6.x and previous
Αναβάθμιση από έκδοση 6.x και προηγούμενες
N/A - Δεν Διατίθεται

Commercial
Επαγγελματική άδεια
550.00 €
Academic
Ακαδημαϊκή άδεια
450.00 €
Upgrade from previous version
Αναβάθμιση από προηγούμενη έκδοση
290.00 €

TableCurve3D

PeakFit

Commercial
Επαγγελματική άδεια
550.00 €
Academic
Ακαδημαϊκή άδεια
450.00 €
Upgrade from previous version
Αναβάθμιση από προηγούμενη έκδοση
290.00 €

Commercial
Επαγγελματική άδεια
600.00 €
Academic
Ακαδημαϊκή άδεια
500.00 €
Upgrade from previous version
Αναβάθμιση από προηγούμενη έκδοση
290.00 €


SigmaPlot 12.5

SigmaScan Pro 5

Commercial
Επαγγελματική άδεια
800.00 €
Academic
Ακαδημαϊκή άδεια
580.00 €
Upgrade from previous version
Αναβάθμιση από προηγούμενη έκδοση
320.00 €

Commercial
Επαγγελματική άδεια
1050.00 €
Academic
Ακαδημαϊκή άδεια
750.00 €
Upgrade from previous version
Αναβάθμιση από προηγούμενη έκδοση
400.00 €

AutoSignalCommercial
Επαγγελματική άδεια
1050.00 €
Academic
Ακαδημαϊκή άδεια
750.00 €
Upgrade from previous version
Αναβάθμιση από προηγούμενη έκδοση
400.00 €


1) Οι ανωτέρω τιμές όπως διαμορφώθηκαν την 2/1/2014 και με ισοτιμία €/$=1,34±2% Μεταβολές στην ισοτιμία επιφέρουν ανάλογες μεταβολές στις αναφερόμενες τιμές. Οι τιμές μπορούν να αλλάξουν χωρίς καμμία απολύτως προειδοποίηση. 

2) Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ (ούτε κρατήσεις, προεισπράξεις φόρου κλπ. που επιβαρύνουν τον πελάτη όταν είναι το Δημόσιο).

3) Οι Εμπορικές τιμές εφαρμόζονται επίσης και σε Δημόσιους Οργανισμούς και Υπηρεσίες, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα και Κέντρα Ερευνών.