ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥ

ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΕΝΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

H Maplesoft προσφέρει μια πλούσια και συνεχώς αυξανόμενη συλλογή από πρόσθετα προϊόντα τα οποία προσφέρουν λύσεις σε εξειδικευμένα πεδία εφαρμογών, επεκτείνουν και εμπλουτίζουν την συνδεσιμότητα με άλλα προγράμματα και πολλά άλλα ακόμη. Τιμοκατάλογος

Αγορά Online

   Maple
Πρόσθετα Προϊόντα για το Maple
 Maple Global Optimization Toolbox 
Formulate your optimization model easily inside the powerful Maple numeric and symbolic system, and then use world-class Maple numeric solvers to return the best answer, fast!
 Maple Grid Computing Toolbox
A distributed computing package using the Maple technical computation system.
 Maple IDE
Increase your productivity with an integrated development environment for the Maple programming language.
 BlockImporter
BlockImporter is a Maple add-on that allows you to import a Simulink® model into Maple and convert it to a set of mathematical equations.
 Maple Player
The Maple Player is a free application that lets you view and even interact with Maple documents to solve problems, visualize solutions, and explore concepts.
 Maple Player for iPad
Maple Player for iPad lets you interact with Maple documents to perform calculations and visualize the results on your iPad.
 Teaching Calculus with Maple: A Complete Kit
Leveraging both Maple and Maple T.A., Teaching Calculus with Maple provides everything you need to teach Calculus 1 and Calculus 2, including lecture notes, student worksheets, Maple demonstrations, Maple T.A. homework, and more.
Πρόσθετα Προϊόντα για το MapleSim
 MapleSim Connector
Automatic generation of Simulink® S-functions from MapleSim models. The generated ANSI-C code is compatible with Simulink® Coder™ for simulation on supported platforms such as dSPACE®, xPC Target™ and B&R Automation Studio Target for Simulink®.
 MapleSim Connector for LabVIEW™ and NI VeriStand™ Software
Include high-performance, high-fidelity MapleSim models in your LabVIEW® VIs and NI VeriStand™ Applications.
 MapleSim Connector for dSPACE® Systems
Streamline your development process by automatically converting MapleSim models into real-time applications running on a dSPACE controller board.
 MapleSim Connector for VI-CarRealTime™
Incorporate high-fidelity, multidomain models created in MapleSim into the real-time vehicle simulation environment of VI-CarRealTime.
 MapleSim Connector for JMAG®-RT
The MapleSim Connector for JMAG®-RT allows you to combine the powerful finite element analysis (FEA) abilities of JMAG with the advanced physical modeling approach of MapleSim.
 MapleSim Connector for B&R Automation Studio
Extend your B&R toolchain by integrating high-performance, multidomain system models from MapleSim into B&R Automation Studio.
 MapleSim Connector for FMI
Export MapleSim models in a standard format, established with the help of the Modelica Association, that is easily understood by other FMI-compliant tools.
 MapleSim Control Design Toolbox
A solid set of essential control design tools that extend MapleSim's exceptional plant modeling capabilities to support control design.
 MapleSim Tire Library 
Extend MapleSim vehicle models with high-performance pneumatic tire component models.
 MapleSim Driveline Library 
Mix the best of physical models and empirical data to maximize model fidelity, optimize your designs, and improve overall vehicle fuel-efficiency.
 MapleSim Hydraulics Library® from Modelon 
Seamlessly incorporate advanced hydraulics components into your MapleSim models while continuing to take full advantage of all the modeling, analysis, and simulation abilities of MapleSim.

Και άλλα Πρόσθετα Προϊόντα