ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥ

ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΕΝΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

  Price List - ΤιμοκατάλογοςTo Systat θεωρείται το πλέον ικανό πακέτο στατιστικής ανάλυσης και γραφικών σε περιβάλλον Windows που υπάρχει αυτή την στιγμή.
Systat has been declared the most capable and nimble Windows statistics and analytical graphics package currently available.Το TableCurve 2D είναι το πρώτο και μοναδικό πρόγραμμα που αυτοματοποιεί την διαδικασία προσαρμογής καμπυλών και έτσι εξαλοίφει πλήρως τις ατέλειωτες και χρονοβόρες δοκιμές "trial and error".
TableCurve 2D is the first and only program that completely eliminates endless trial and error by automating the curve fitting process.To TableCurve 3D είναι το πρώτο και μοναδικό πρόγραμμα που συνδυάζει έναν πανίσχυρο πρόγραμμα προσαρμογής επιφανειών με την ικανότητα εύρεσης της ιδανικής εξίσωσης που περιγράφει ακριβώς τρισδιάστατα εμπειρικά δεδομένα.
TableCurve 3D is the first and only program that combines a powerful surface fitter with the ability to find the ideal equation to describe three dimensional empirical data.Η πρωτοποριακή και μοναδική ικανότητα προσαρμογής μη γραμμικών καμπυλών του Peakfit είναι ουσιώδης για την ακριβή ανάλυση αιχμής (peak analysis) και την εξαγωγή αναλόγων συμπερασμάτων.
Peakfit's state - of -the - art nonlinear curve fitting is essential for accurate peak analysis and conclusive findings.Το AutoSignal προσφέρει έναν επαναστατικό τρόπο ανάλυσης σημάτων με μια ευρεία ποικιλία τεχνικών που ποτέ πριν δεν υπήρχαν σε ένα και μοναδικό πακέτο.
AutoSignal offers a revolutionary way to analyze signals with a wide variety of techniques never before available in a single package.Γρήγορη δημιουργία διαγραμμάτων καθώς το SigmaPlot παρέχει πλέον των 80 διαφορετικών 2D και 3D τύπων διαγραμάτων. Από απλά 2D διαγράμματα διασποράς σε σύνθετα διαγράμματα ισοϋψών, το SigmaPlot σας δίνει ακριβώς τον τύπο του τεχνικού διαγράμματος που χρειάζεστε!
Fast graph creation as SigmaPlot provides more than 80 different 2D and 3D graph types. From simple 2D scatter plots to compelling contour plots, SigmaPlot gives you the exact technical graph type you need.H Καλύτερη Επιλογή για την Μέτρηση και Ανάλυση Ψηφιακών Εικόνων.
The Best Choice for Counting, Measuring and Analyzing your Digital Images.Price List
Τιμοκατάλογος